Нурдаулетова Бибайша Ильясовна профессор

Нурдаулетова Бибайша Ильясовна8701 419 01 19

bibaisha.nurdauletova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: Филология ғылымдарының докторы
Сабақ беретін пәні: когнитивті лингвистика, қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, қазақ әдеби тілінің тарихы, тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері, ареалды лингвистика, XX ғасырдағы лингвистикалық мектептер.
Ғылыми қызығушылығы: Маңғыстау аймағындағы сакралды мәтіндердің концептуалды кеңістігін этнолингвистикалық, лингвокогнитивтік аспектіде зерттеу.
Жарияланымдары: «Средневековые суфийские ханаки и Мангистауские подземные мечеты» Этногенез. История. Культура. Материалы международной конференции,  Уфа, 23 ноябрь 2018 ж. – 164 с., Ақтан Керейұлы шығармалары тіліндегі ұлттық идея. Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы, № 4 2019 ж. Нұр-Сұлтан.- 149-156 бб., Маңғыстау ақын-жыраулары тіліндегі оғыз-қыпшақ элементтері. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. №  4 (1) / 2019. – 284-288 бб.,  Ә.Кекілбаевтың тілдік тұлғасындағы қазақ концептісі. «Әбіш Кекілбайұлы және ұлы дала руханияты» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Нұр-Сұлтан, 2019. – 165-169 бб.

Leave a Reply