Профессор А.Қ. Егенисова «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы-2019» атағын алды.

«Педагогикалық технологиялар» кафедрасының профессоры ЕГЕНИСОВА  АЛМАЖАЙ ҚҰЛЖАНҚЫЗЫ 2019 жылы «Жоғары оқу  орнының үздік оқытушысы» атағын жеңіп алды.  Оқытушының 230-ға жуық ғылыми және оқу-әдістемелік  жұмыстары, халықаралық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларды оқылып, олардың жинақтарында  және  өзге елдердің ғылыми басылымдарында (Венгрия,  Ұлыбритания,  Чехия, Польша,  Индия, Ресей (12 мақала) және ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми басылымдарда (36 мақала) Web of Science, Scopus, Томсон Рейтер базасындағы индекстелетін импакт факторлы журналдарда (8 мақала) жарық көрген.
Сонымен қатар, 3 әдістемелік құралы, 4 оқу-әдістемелік құралы, 11 оқу құралы, оның 1 ағылшын тілінде, 6 монографиясы,  оның 3-ағылшын тілінде және   aвторлық өнертабысты мемлекеттік тіркеу нысанындағы зияткерлік меншікке жататаын  ғылыми туындыларына алынған 15 авторлық құқықтары, 10 электронды оқу құралы  баспадан шыққан.

Leave a Reply