Шолпан Сапарбайқызы, Қауымдастырылған профессор

Шолпан СапарбайқызыSholpan.saparbaikyzy@ yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасының доценті
Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, (қауымдастырылған профессор м.а.)
Сабақ беретін пәні: «Педагогика» «Этнопедагогика», «Педагогиканы оқыту әдістемесі», Оқыту, тәрбие теориясы
Ғылыми қызығушылығы: Білім берудегі замануи тренттер. Оқытудың инновациялық әдістері.
Жарияланымдары:
1.«Ғалым — ұcтаз» атты Б.Баймұратованың ұстаздық ғұмыры мен ғылыми шығармашылығына арналған монография. 2.Этнопедагогика. әдістемелік оқу құралы. Ақтау (2013).
3.Тәрбие теориясымен әдістемесі. (авторлық бірлестікте) электронды оқу құралы (2016)
3.ҚРБжҒМ (ғылыми жоба авторлық бірлесттікте) Мәдени мұра бағдарламасы негізінде «Қырымның қырық батыры» жырлар циклінің қазақ мәдениеті тарихындағы орны және ұлттұтастырушылық қызметі» (келісім шарт № 1667. 12-2014 ж.).
4.«Маңғыстау облысының материалдық және материалдық емес тарихи-мәдени мұралары (этнографиялық, этноархе-ологиялық, этимологиялық, топони-микалық, тарихи-архитектуралық, арабо-графиялық зерттеу)» (ғылыми жоба авторлық бірлестікте).Келісім шарт № 35 2018 ж).
5.Авторлық құқық куәліктері (2019, 2020, 2023 ж.).
6.ҚР БҒМ грантымен қаржыландырылатын «AP08856996 Маңғыстау аймағындағы сакралды мәтіндердің концептуалды кеңістігі (жыраулық мәтіндер, эпита-фиялық жазба мәтіндері, петроглифтер)» ғылыми жоба автолық бірлестікте 2020-2022ж.
7. Влияние традиционных и онлайн-подходов к обучению на сохранение и передачу устной культуры, отношения студентов и национальных ценностей. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) ISSN: 2147-611X.DOI: URL:
8.ЖОО-ның инновациялық даму басым-дылықтары.12 бет. Хабаршы «Психология» сериясы.№2(67),2021
9. Педагогиканы оқыту әдістемесі. 184бет.
2022 ж. ISBN 978-601-308-718-4
10.Оқу процесінде репатриант — студент-тердің психологиялық-педагогикалық бейімделу мәселесі. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Психология» сериясы №3 (64), 2020 ж.
11.Биология сабағында білім алушылардың белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру. ВЕСТНИК КазНПУ имени Абая, серия «Психология», №2(63), 2020 г.
12. Anxiety Manifestations Typical of Senior Preschool Children. Opcion, Año 35, Nº Especial 20 (2019):2899-2921. scopus
ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
13. Criteria Evaluation in the Formation of student Competencies. Pages 131-135. Journal of Intellekectual Disability Diagnosis and Treatment Volume 6 Number 3. 2018.
14. Professional competencies in the structure of the personality of a university teacher. AD ALTA: Journal of nterdis- ciplinary research. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE) AD ALTA IS A PEER-REVIEWED JOURNAL OF INTERNATIONAL SCOPE. 2 issues per volume and special issues.10.2020 63-70 с

Leave a Reply