Егенисова Алмажай Құлжанқызы+77021237780

almazhai.yegenissova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының кандидаты, психологиядан қауымдастырылған профессор (доцент)
Сабақ беретін пәні: «ЖОО психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі», «басқару психологиясы», «денсаулық психологиясы», «психологияны оқыту әдістемесі», «креативті психология», «әлеуметтік психология», «практикалық психология»  т.б.
Ғылыми қызығушылығы: эмоцинальды интеллект,  шешендік психологиясы, қарым-қатынас психологиясы, түпсанамен  психологиялық  жұмыс, рухани психология, қаржы психологиясы, кеңес беру психологиясы,  арттерапия,  инклюзивті білім беру.
Жарияланымдары:
Оқу құралдары: «Психология», «Психология», «Психологияны оқыту әдістемесі», «Педагогикалық  әдеп және шеберлік» «ЖОО психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі», «Педагогикалық шеберлік», «Денсаулық психологиясы», «Практикалық психология»,
Монографиялар: «Білім алушылардың кредиттік оқыту жүйесінде өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру», «Theory and practice of pedagogy specialists cmmuncaive competence  formation», «Инклюзивті оқыту мәселелері», «Ұлттық мінез бен ұлттық менталитетті зерттеу  проблемалары» және т.б.
Web of Science, Scopus базасындағы индекстелетін импакт факторлы журналдардағы жарияланымдар:  «Methodolgiical Bases of Professional Competence formation of The  Future  Specialists»,  «The SpiriTual and Moral ValueS: TradiTion and TranSforMaTion», «Formation of Professional Enhancement of Specialists on theBasis of Pedagogical Technologies»,  «The Development of Professional Competence of Future Speasialists.
ҚР БҒМ БҒСБК  басылымдарындағы жарияланымдар: «Мүмкіндігі шектеулі балаларға  инклюзивті   білім   беру  мәселелері»,  «Студент-жастардың ақпараттық мәдениетін дамытуда   АКТ-ны   қолдану», «Қорқыныш  пен  үрей  сезімін  жоюда  арттерапиялық  әдістерді  қолдану»,  «Эмоциялық  интеллект  психологиялық  феномен   ретінде»,  «Аутист балалардың психологиялық ерекшеліктері және  олармен  жүргізілетін  психокоррекциялық жұмыстар», Балалар үйінде тәрбиеленушілердің эмоциональды-еріктік сферасының өзіндік ерекшеліктері»,  «Балаларды  мектеп оқуына   психологиялық  дайындау»,  «Мүмкіндігі шектеулі балаларға  инклюзивті   білім   беру  мәселелері»,  «Студент-жастардың ақпараттық мәдениетін дамытуда   АКТ-ны   қолдану»,  «Қорқыныш  пен  үрей  сезімін  жоюда  арттерапиялық  әдістерді  қолдану»,  «Эмоциялық  интеллект  психологиялық  феномен   ретінде»,  «Аутист балалардың психологиялық ерекшелік-тері және  олармен  жүргізілетін  психокоррекциялық жұмыстар», «Балалар үйінде тәрбиеленушілердің эмоциональды-еріктік сферасының өзіндік ерекшеліктері»,
«Балаларды  мектеп оқуына   психологиялық  дайындау және т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *