Едилханова Светлана Алкажановна, аға оқытушы

Едилханова Светлана Алкажановна

87017171752

sedil76_@mail.ru

Қызметі: «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға-оқытушысы

Ғылыми атағы: тарих ғылымдарының кандидаты

Сабақ беретін пәндері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, «Сакралды Маңғыстау»;

Ғылыми қызығушылығы: тарихнама, шет елдер тарихнамасы, қазақ-жоңғар қарым-қатынастары, көшпелі халықтардың заңдарындағы ұқсастықтар;

Монографиясы: «Взаимоотношения казахов и джунгар в XVII-XVIII вв. (Некоторые историографические аспекты проблемы). Дайк-Пресс, 2005. Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының қолдауымен. Рецензент – т.ғ.д., проф. Әбусейітова М.Х.

Жарияланымдары: «Проблема взаимоотношений народов Азии в некоторых русских и калмыцких исследованиях»//«Қажым оқулары-1: Әлем мәдениеті контекстіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары, БКИТУ, Орал, 20 қараша, 2018; «Взаимоотношения казахов и башкир в контексте внешних политических связей»// «Историк. Источник. Политика» атты белгілі ресейлік тарихшы-археограф А.П.Чулошниковтың  125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференциясы, Уфа, 5-7 маусым, 2019; «С. Қондыбайдың ғылыми зерттеулеріндегі өлкетану мәселесі»// «БКИТУ хабаршысы» атты ғылыми журнал, маусым, 2019; «Орынбор және ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары»//«Қазақ зиялылары ұлттық тәуелсіздік жолында: ХХ ғасырдың бірінші ширегі», 2019, 12 желтоқсан, Орал қ.; «Сходство и различия в правовых уложениях казахов, джунгар и калмыков»//«Тюркология и монголистика в ХХІ веке: прошлое, настоящее, будущее» халықаралық ғылыми конференциясы, 20 қараша, 2020; «Қалмақ-торғауыттардың 1771 жылы Цин империясының территориясына көшуі»//Қазақ тарихы, №4(193), шілде-тамыз 2021;

Leave a Reply