Байшов Бақыт Батырбекұлы, Профессор ассистенті

Байшов Бақыт Батырбекұлы

87054800725

bakyt.baishov@yu.edu.kz

Қызметі: «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысыАкадемиялық дәрежесі: Тарих магистрі
Сабақ беретін пәндері: Қазақстан тарихы, Тарихнама, Қазақстан тарихнамасы, Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
Ғылыми қызығушылығы: Батыс өңірін зерттеген шетелдік саяхатшылар мен ғалымдар (ХVІІІ-ХІХ ғғ.)
Жарияланымдары:
1.Baishov B., Zhapekova G., Nur Ҫetin., Abdrakhmanova G. Нistorical and Geographical Information about the Exploration of the Caspian Sea in Cartographic Materials // «Bylye Gody. 2022. 17 (1). Р. 37-48. E-ISSN: 2310-0028. DOI: 10.13187/bg.2022.1.37 (Scopus).
2.Тарихи-географиялық деректердегі Каспий теңізі тарихының кейбір мәселелері // Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 2019ж., №1 (60). 281-290-бб.;
3.«Каспий мұнайы» мәселесі және жаңа тарихи жағдайдағы Қазақстан // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (94) 2019ж. 50-59-бб. ISSN 1563—0269, eISSN 3617-8893.;
4.Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындау: тарих және қазіргі кезең // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 2(22), 2020ж.;
5.Анализ позиции Азербайджанской Республики по статусу Каспийского моря: исторический аспект // WAYS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN MODERN CRISIS CONDITIONS (I Международная научно-практическая интернет-конференция). г. Днепр (Украина). 28-29 мая 2020 года. С.54-56.; Каспий теңізін бөлу мәселесіндегі Ақтау саммитінің ролі (1991-2018жж.) // Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. 2020ж., №4. 32-38-бб.;
6.INTERNATIONAL SUMMITS FOR DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE CASPIAN SEA: HISTORICAL ANALYSIS (Международные саммиты по определению правового статуса Каспийского моря: исторический анализ) // PalArch’s journal Archaeology of Egypt/Egyptology. Vol. 17 No. 6 (2020).

Leave a Reply