Байшов Бақыт Батырбекұлы, аға оқытушы

Байшов Бақыт Батырбекұлы

87054800725

Dil_123@mail.ru

Қызметі: «Қазақстан тарихы» кафедрасының аға оқытушысы

Академиялық дәрежесі: Тарих магистрі

Сабақ беретін пәндері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Тарихнама

Ғылыми қызығушылығы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Қазақстанның сыртқы саяси тарихы, Орта ғасырлардағы әлем тарихы, Алаш қозғалысының тарихы

Жарияланымдары:

Отандық жер мəселесін шешу тарихы  Каспий теңізі мəртебесін айқындау мысалында // Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың стратегиясы — өңірлік экономиканың драйвері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ғылыми еңбектер жинағы. — Ақтөбе: Қ Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 2018. — 2 томдық. — 1 том. 391-б. 246-251-бб.; Каспий теңізінің қазіргі әлемдегі қуат көзі мен мұнай мәселесіндегі тарихи ролі // Международная научно-практическая конференция «От идеи – к реальности: к 25-летию Евразийской инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева»: материалы конференции. – Нур-Султан, 2019. – 190 c. 41-48-бб.; Тарихи-географиялық деректердегі Каспий теңізі тарихының кейбір мәселелері // Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 2019ж., №1 (60). 281-290-бб.; «Каспий мұнайы» мәселесі және жаңа тарихи жағдайдағы Қазақстан // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (94) 2019ж. 50-59-бб. ISSN 1563—0269, eISSN 3617-8893.; Тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы Каспий теңізі мәртебесін айқындау: тарихи міндеттің игерілуі (1992-2018жж.) // «Еуразия құрлығындағы өзекті зерттеулер және әріптестік перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Прага (Чехия)-2019ж. 337-342-бб.; Әл-Фараби заманы және Каспий теңізі турасындағы картографиялық түсініктер тарихы // «Заманауи қазақстандық контекстегі әл-Фараби = Аль-Фараби современном казахстанском контексте = Al-Farabi in the modern Kazakhstan context»: Әбу Насыр әл-Фарабидың 1150 жылдығына арн. Хал.ғыл-тәж.конференциясының материалдар жинағы. Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.  2020 ж, 24 сәуір. 6-9-бб.; Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындау: тарих және қазіргі кезең // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 2(22), 2020ж.; Анализ позиции Азербайджанской Республики по статусу Каспийского моря: исторический аспект // WAYS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN MODERN CRISIS CONDITIONS (I Международная научно-практическая интернет-конференция). г. Днепр (Украина). 28-29 мая 2020 года. С.54-56.; . «Мәңгілік Ел» идеясы – тәуелсіз қазақ дипломатиясының басты бағыты ретінде. 24-27-бб. // «Қазақ мемлекеттілігі мен Ұлы дала көшпенділері: тарих және қазіргі заман». ХVІІ Халықаралық Еуразиялық ғылыми форум материалдары. ІІ-том Жалпы редакциясын басқарған Е.Б.Сыдықов.  – Нұр-Сұлтан: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2020ж. – қазақша, орысша. – 249-б.; Каспий теңізін бөлу мәселесіндегі Ақтау саммитінің ролі (1991-2018жж.) // Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. 2020ж., №4.  32-38-бб.;  INTERNATIONAL SUMMITS FOR DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE CASPIAN SEA: HISTORICAL ANALYSIS (Международные саммиты по определению правового статуса Каспийского моря: исторический анализ) // PalArch’s journal Archaeology of Egypt/Egyptology. Vol. 17 No. 6 (2020):; Каспий теңізі мәртебесін айқындау жолындағы саммиттердің тарихы мен ерекшеліктері хақында // «Қазақстан және Түркі әлемі: қоғамдық ғылымдар саласындағы өзекті мәселелер» атты халықаралық симпозиумы. Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан. 24.04.2021ж.

Leave a Reply