Кулжагарова Базаргуль Табылгановна доцент

Кулжагарова Базаргуль Табылгановна87015306838

bazargul.kulzhagarova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценті
Сабақ беретін пәні: «Математикалық талдау I», «Математикалық талдау 2», «Математикалық талдау 3», «Аналитикалық геометрия», «Математика I», «Математика II»
Ғылыми қызығушылығы: Кейбір дифференциалдық теңдеулердің шекаралық есептерін сандық әдіспен шешу
Жарияланымдары: «Альтернативный и расширенный вариант  метода прогонки численного решения  1-ой краевой задачи для линейных дифференциальных уравнений второго порядка» Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Физико-математические науки», №1(61), 2018, 113-119 с.;
«Альтернативный и расширенный вариант  метода прогонки численного решения 2-ой и 3-ей краевых задач для линейных дифференциальных уравнений второго порядка» КазНПУ им. Абая, серия «Физико-математические науки», №3(63), 2018, 166-173 с.

Leave a Reply