Диярова Лязат Динишевна профессор

Диярова Лязат Динишевна87013331947

lyazat.diyarova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖАК доценті
Сабақ беретін пәні: «Математикалық талдау 1, 2, 3», «Дифференциалдық теңдеулер», «Дербес туындылы теңдеулер», «Дифференциалдық теңдеулердің қолданылуы», «Математика 1, 2», «Жоғары математика».
Ғылыми қызығушылығы: қосқабатты стратифицирленген сұйықтықтың қозғалыс заңдылықтарын зерттеу, Навье-Стокс теңдеулері, дербес туындылар.
Жарияланымдары:
«Жабық каналдардағы қосқабатты сұйықтықтың қозғалысының кейбір ерекшеліктері». Абай атындағы ҚазҰПУ-ң «ХАБАРШЫ»  ғылыми журналы, «Физика-математикалық ғылымдары» сериясы, «Хаб № 3 (63). 30.06.2018 г. (223-228б).
«Некоторые проблемы разработки нефтяных месторождений Мангистау». «Казахстанның Жоғары мектебі» журналы 2(1)/17. Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. ISSN 1560-1749

Leave a Reply