Айджанова Замира Жанадиловна, «Педагогика» кафедра меңгерушісі

Айджанова Замира Жанадиловнаzamira.aijanova@yu.edu.kz

Қызметі: «Педагогика» кафедрасы меңгерушісінің м.а.
Ғылыми атағы: педагогика  ғылымдарының кандидаты.
Ғылыми қызығушылығы: білім беру процесін педагогикалық диагностикалау және түзету, жеке психологиялық кеңес берудің теориясы мен практикасы, білім берудегі менторинг.
Жарияланымдары:
1) Specifics of personal self-esteem during intercultural adaptation of repatriated students in high school. Procedia — Social and Behavioral Sciences 114 (2014) , p. 493 – 499 https://www.researchgate.net/publication/273538048_Specifics_of_Personal_Selfesteem_During_Intercultural_Adaptation_of_Repatriated_Students_in_High_School.
2) About Teacher Training for the Work in the Conditions of Personality-oriented Education. Procedia — Social and Behavioral Sciences. Brussels, Belgium, 22 August 2016, Pages 324–327.                 https://www.researchgate.net/publication/275543812_About_Teacher_Training_for_the_Work_in_the_Conditions_of_Personality-oriented_Education.
3) Studying manifestations of the civil servant’s deficit mental states in the structure of localization of individual’s subjective control.  International journal of psychology Том 51 IMPACT FACTOR WOS 2018 ж. – 1.608. (Q2) (2016, 2018);          Https://www.webofscience.com/wos/author/record/30363031
4) Formation of teacher’s personal competence in the learning environment in terms of the multi leveled program of Cambridge. International journal of psychology Том 51 IMPACT FACTOR WOS 2018 ж. – 1.608. (Q2) (2016, 2018);      Https://www.webofscience.com/wos/author/record/30363031
4) Бастауыш мектеп оқушыларының рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері.
Монография (қазақ тілінде). Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті – Ақтау, 2022. — 163 бет.
5) Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті қабілеттерін дамыту. (Мухси А.Р.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №4 (61), 2019. Б.44-49.
Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №4 (61), 2019. С.44-49.
6) Психологические особенности мотивации профессиональных спортсменов. (Ахметов Н.А., Кыстаубаева К.Т.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №4 (61), 2019. Б.89-96.
Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №4 (61), 2019. С.89-96.
7) Features of self-esteem of a modern teenager. (Zhubanazarova N.S., Madaliуeva, Z.B., Toxanbayeva N.K., Khadrova Sh.B.)
ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және социология сериясы
№1 (72), 2020. Б.4-12.
Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. №1 (72), 2020. С.4-12.
8) Personality-oriented education as a condition of theoretical thinking development of primary school children. (Kussainova M.A., Tileubayeva  M.S.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №3 (68), 2021. Б.96-103.
Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №3 (68), 2021. С.96-103.
9) Psychological mechanisms of self-oriented learning on a meaningful and semantic basis. (Kussainova M.A., Tileubayeva M.S.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №1 (70), 2022. Б.72-78.Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №1 (70), 2022. С.72-78.
10) Problems of psychological research of equating judgmens and values to actions. (Tarikh A.T.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №2 (71), 2022. Б.267-273.
Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №2 (71), 2022. С.267-273.
11) Паралимпиадалық спортшылардың эмоционалды күйіп-жану факторлары және оның алдын алу мәселелері. (Ахметов Н.А., Кыстаубаева К.Т., Байкен М.)
Абай атындағы ҚазҰПУ //Хабаршы. «Психология» сериясы №2 (75), 2023. Б.120-126.
Вестник. Серия «Психология» // КазНПУ им.Абая №2 (75), 2023. С.120-126.

Leave a Reply