Көкшеева Зайни Таласовна+7701 555 03 54

zaini.koksheyeva@ yu.edu.kz

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК): педагогика  ғылымдарының кандидаты – бұйрық №10 ҚР БҒМ БҒСБК шешімі, 21.12.2007 (диплом № 0001266), қауымдастырылған профессор бұйрығы №3 ҚР БҒМ БҒСБК 31. 03. 2011 (диплом№0002028).
Қызметі: «Педагогикалық технологиялар» кафедрасының профессоры
Ғылыми атағы: педагогика  ғылымдарының кандидаты,  Педагогика  доценті
Сабақ беретін пәндері: «Ғылым мен білімнің қазіргі проблемалары», «Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет», «Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі», «Жоғары мектеп педагогикасы»,  «Бастауыш мектепте дамытушылық оқу — тәрбие процесін жобалау», «Тәжірибе зерттеу, жалпылау, тарату әдістемесі», «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту  теориясы мен технологиясы» т.б.
Ғылыми қызығушылығы:  ғылым мен білім беру  ортасының  өзекті мәселелерін зерттеу,  жаңа педагогикалық технологияларды қолданудың қазіргі заманғы тиімді әдістеріне талдау жасау, оқу-тәрбие үрдісінде ұтымды  стратегияларды пайдалану, педагогикалық ортада жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру, педагогикалық шеберлік пен  басқаруЖарияланымдары (тандамалы, соңғысы 2019 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған): Psychological Peculiarities  of Occupational Choice by High School Sfudents. Education in the Knowledge Societ.Volume 20, 2019. http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view. /eks20402/20139.  Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік қабілетін дамытуда жобалау технологиясын қолданудың тиімділігі., ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы, №3(56), 2019 ж., «Жас көшбасшы» пәнінің студенттердің көшбасшылық қабілеттерін тәрбиелеудегі маңызы (авторлық курс бағдарламасы негізінде), «Педагогика және психология» журналы, №1-2019ж., Дағдарыс кезіндегі жас отбасылық қатынастың психологиялық ерекшеліктері., «Педагогика және психология» журналы, 2019ж. Бастауыш білім мазмұнын құзыреттілік тұрғыда қалыптастыру., Региональные особенности традиции и обрядов казахского народа. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ЖИНАҒЫ. Бастауыш мектептің оқу үрдісінде  жобалау технологиясын қолдану арқылы оқытудың маңыздылығын арттыру., Этика педагога как проблема будущего. «Наука и технологии: шаг в будущее» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, rusnauka,2019. Развитие одаренности младших школьников., Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістері арқылы студенттердің  қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. «Научная мысль информационного века» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, rusnauka, 2019.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *