Нұрманова Аягөз Қаирғалқызы, Қауымдастырылған профессор м.а

Нұрманова Аягөз Қаирғалқызыayagoz.nurmanova@yu.edu.kz

Ғылыми атағы: PhD, қауымдастырылған профессор м.а
Оқытылатын пәндер: Қазақстан тарихы, Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы
Ғылыми қызығушылығы: Ұлы Еуразия тарихындағы дала көшпенділері, Ортағасырлар тарихы
Жалпы педагогикалық тәжірибе: 10 жыл
Ғылыми жаарияланымдары:
1 Ғылыми зерттеу және жобалық жұмыстарды ұйымдастырудың әдіснамасы (Оқу құралы)    баспа  Ақтау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 2022.131 б.
2 Организация изучение Советского Казахстана (монография). Lap Lambert Academic Publishing 2022. 130 с
3 Араб мемлекеттеріндегі көтерілістер: тарихи тамырлары мен алғышарттары (монография).          Ақтау: Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, 2022. 133 б.
4 The historical and ethnographical research on Kazakhstan done by Foreign Scientists of  XIX-XX centuries (article)      баспа  Bylye gody. – Russia, 2017. -Vol.42. Is.4. -1305-1314 pp.
5 Pressing issues of cultural cooperation: on the example of Muslim Spain (article)           Баспа  Man in India. –India, 2017. -97 (№7). – 165-177 pp.
6 Социально-этнический портрет средневековой Юго-Западной Европы (этнические и культурные группы)
(статья)          баспа  ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы. – Алматы, 2017. — № 3 (82).-247-250 бб.
7 Логистикaдa цифрлық технологиялaрды қолдaнудың дaму келешегі (мақала)         баспа  ҚазҰУ Хабаршысы, Экономика сериясы. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. — 251-259 бб.
Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәліктер
1 Араб мемлекеттеріндегі көтерілістер: тарихи тамырлары мен алғышарттары           Ұлттық зияткерлік меншік институты      2022 жылғы «25» қаңтар № 23033
2 Өлкетанудың ғылым ретінде дамуы (Батыс Қазақстан облысы мысалында)   Ұлттық зияткерлік меншік институты      2020 жылғы «21» сәуір № 9366
3 Оңтүстік – Батыс Еуропада жаңа қоғамдық қатынастар мен өркениеттің дамуы   Ұлттық зияткерлік меншік институты      2020 жылғы «28» сәуір № 9485
4 «Қазақстанды зерттеу қоғамының ғылыми мұралары (Орал бөлімшесі мысалында)»       Ұлттық зияткерлік меншік институты      2022 жылғы «30» қыркүйек № 29137
5 «Қaзaқстaндa конфессияaрaлық келісімді сaқтaудaғы этномәдени бірлестіктердің рөлі
(Батыс Қазақстан облысы мысалында)»    Ұлттық зияткерлік меншік институты            2022 жылғы «30» қыркүйек № 29145

Leave a Reply