Nurmanova Ayagoz Kairgalievna, Associate professor

Nurmanova Ayagoz Kairgalievnaayagoz.nurmanova@yu.edu.kz

Position: Acting Associate Professor
Academic degree: PhD
Subjects taught: History of Kazakhstan
Research interests: History of the Middle Ages
Awards: 1. Certificate of Appreciation of the M.Utemisov ZKU, 2019
2. Certificate of Appreciation YU 2023

Publications:
1. Visigoth koroldigi kezenindegi zhana kogamdyk katynastardyn damuy men yerekshelikteri (makala)// “Integration zhane modernization zhagdayindagi dunie zhuzi tarikhy zhane Euraziyadagi halykaralyk katynastar” atty halykaralyk gylym-teoriyalyk conference materialdars.- Almaty, 9 akpan 2018 zh.-134-139 bb.
2. The history of the Arab conquests in Spain (article) //”Technikalyk zhane humanitarian gylymdardyn bolashagi” halykaralyk gylym-tajiribelik conference materialdary.- Astana, 8 mausim 2018 w.-339-342 bb.
3. The Spanish national state and the emergence of Visigothic law (article) // Materials of the International Scientific and Practical Conference “Topical issues of scientific research”.- Ivanovo, November 15, 2016 – 25-28 ss.
4. Reconquista and its impact on the social and political development of the countries of South-Western Europe // “Duniezhuzi tarikhynn ozekti maseleri” halykaralyk gylym-teoriyalyk conference matreialdary. 19-20 karasha 2015 zh. Almaty: Kazakh University, 2015. – 214-216 bb.
5. Musylmandyk Spain madeni synthesis phenomenon // “Kazirgi zamandagi zhahandanu zhane ykpaldastyk zhagdayynda alemdik kauymdastyk zhane Kazakhstan” halykaralyk gylym tajiribelik conference materialdary. – Almaty, 20-21 karasha 2014. – 48-50 bb.
6. Batys Kazakhstan olketanuyn damu tarikhynan (makala) // “Ulttyk tarikhty zerdeleudegi olketanu rli” republikalyk gylym-tazhiribelik conference materialdary. –Atyrau, 2013. 29 karasha. – 103-106 bb.
7. Kazakhstan batys olkesinin archeologiyalyk zertteuleri tarikhynan // “Zhana gasyrdagi Kazakhstan tarikhynin ozekti maseleri” halykaralyk gylym-tazhiribelik conference materialdary. – Oral, 2013 J. 5 zheltoksan. -172-176 bb.
8. 1941-1945 zhyldardagy Uly Otan sogysy kezindegi Kazakhstan tarikhynn tarikhnamasynn zerttelui men kezendelui// “Batys Kazakhstan 1941-1945 zhyldardagi Uly Otan sogysyndagi Zheniske koskan ulesi” gylym-tajiribelik conference materialdary. – Oral, 2013. –184-188 bb.
9. Kazakhstan olketanudyn gylym retinde damuy (makala) // “Gylym zhane bilim – 2014″ student men zhas galymdardyn IX halykaralyk gylym conference materialdary. – Astana. 11 sauir, 2014 w.-1373-1377 bb.
10. Features of the confessional policy of the Russian Empire in Kazakhstan //”Resei imperiyasynyn Ortalyk Asiyadagi sayasaty zhane rukhani omiri” halykaralyk gylymy teoriyalyk conference materialdary. 23 karasha 2019 zh. – Almaty: Kazakh University, 2019. – 320 b. – Pp.73-77
11. Traditions and innovations of teaching local history // Professor Hismet Bozanyly Tabyldievtin gylym murasy zhane tarikhi olketanudyn negizderi” halykaralyk gylym praktikalyk konferenciyasyn bayandamalar zhinagi (25-26 kantar, 2019 zhyl. – Pp. 47-52
12. Zhana zamandagi Kazakstannyn dini-madeni kenistigi (V.V.Grigorievtin bergen bagalamasy) //Materials of the V International Scientific-Practical Conference Quality Management: Search and Solutions. – San Francisco:Regional Academy of Manadgment, 2019. – 504 p. – P.59-63
13. Kazakhstan Batys olkesinidegi archeologiyalyk zertteulerdin zhrgizilui// “Yessenov forum “Zhana magynalar” atta halykaralyk forumnyn materialdary – Aktau: Sh.Yesenov atyndagi Kaspiy technologiyalar zhane engineering University, 2021. B.124-128
14. Kazak khalkynyn ult-azattyk kozgalystaryn zertteu adistemesi maseleri (Kenesary Kasymov bastagan kozgalys mysalynda) //Sh.Yesenov atyndagy Kaspiy technologiyalar zhane engineering University, Aktau K., Kazakhstan // “Tauelsizdik belesteri: gasyrlar koynauynan buginge dein” atta studentterdin halykaralyk gylym-tajiribelik konferentsiyanyn materialdary, Aktau: Sh.Yesenov atyndagi Kaspiy technologiyalar zhane engineering University, 2022.B.68-70
15. Olketanu maseleri//Didactics journals 3.02.2023

Leave a Reply