Таймуратова Лидия Унгарбаевна, академиялық және ғылым жұмыс жөніндегі вице-декан

Таймуратова Лидия Унгарбаевна8701 328 31 06

lidiya.taimuratova@ yu.edu.kz

Ғылыми атағы: физика — математика ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Оптика», «Атомдық физика», «Ядро және элементар бөлшектер физикасы»
Ғылыми қызығушылығы: Конденсірленген күй физикасы.
Жарияланымдары: Сonditions of ultimate stress state. N e w s of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Kazakh national research technical university named after K. I. Satpayev, Series of geology and technical sciences, №5 September-October, 2019;
Longitudinal magnetoresistance of p-type silicon under uniaxial elastic deformation. Reports of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan.V 6, № 328, 2019;
Analytical solution of partial tasks  of shear wave in a cylindrical layer. Of the National Academy of sciences  of the Republic of Kazakhstan al-Farabi Kazakh National University,  series physico-mathematical, 1(329) january – february 2020.

Leave a Reply